5 Replies to “Welcome to the Advanced Chinese blog!”

 1. http://world.people.com.cn/n1/2018/0405/c1002-29908732.html

  关税 guānshuì tariff
  违反 wéifǎn violate
  世贸组织 shìmàozǔzhī
  单边 dānbiān unilateral
  多边 duōbiān multilateral
  规则 guīzé rules
  规模 guīmó scale
  连锁反应 liánsuǒfǎnyìng chain reaction
  贸易战 màoyìzhàn trade war
  反击 fǎnjī counter-attack
  捍卫 hànwèi safeguard
  推动 tuīdòng push forward
  公正 gōngzhèng fair
  营造 yíngzào construct
  坚决 jiānjué firm

 2. 新生次

  学术间谍 Xuéshù jiàndié = academic spy
  潜在动机 Qiánzài dòngjī = potential motives/motivations
  渗透 shèntòu = infiltrate
  瞄准 Miáozhǔn = take aim
  机密信息 Jīmì xìnxī = confidential information
  纳税人 Nàshuì rén = taxpayers
  突破性 Túpò xìng = breakthrough
  安插 Ānchā = insert, plant
  潜伏 Qiánfú= latent, undercover
  人工智能 Réngōng zhìnéng = artificial intelligence
  防御措施 Fángyù cuòshī = defensive measures
  涉嫌 Shèxián = suspected of, allegedly
  起诉 Qǐsù = prosecuted/sued/charged
  智慧财产权 Zhìhuì cáichǎnquán = intellectual property rights
  转移 Zhuǎnyí = transfer
  盗窃 Dàoqiè = theft

  https://www.worldjournal.com/5514330/article-%E5%9C%8B%E6%9C%83%E8%81%BD%E8%AD%89-%E6%86%82%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E3%80%8C%E5%AD%B8%E8%A1%93%E9%96%93%E8%AB%9C%E3%80%8D%E8%94%93%E5%BB%B6%E7%BE%8E%E6%A0%A1%E5%9C%92/?ref=%E4%B8%AD%E5%9C%8B_%E6%96%B0%E8%81%9E%E7%B8%BD%E8%A6%BD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *